Solicitanți:

 1. P.F.A.-uri
 2. Întreprinderi individuale
 3. Întreprinderi familiale
 4. Societăţi în nume colectiv
 5. Societăţi în comandită simplă
 6. Societăţi pe acţiuni
 7. Societăţi în comandită pe acţiuni
 8. Societăţi cu răspundere limitată
 9. Societăţi comerciale cu capital privat
 10. Institute de cercetare-dezvoltare, centre, unităţi şi staţiuni de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat
 11. Societate agricolă
 12. Societate cooperativă agricolă
 13. Cooperativă agricolă
 14. Grup de producători

care desfăşoară o activitate agricolă.

Finanțare:

1. Ferme cu dimensiunea economică de maxim 500.000 SO

Procent de finanţare: 50%. Acest procent se poate majora cu 20%, dar nu mai mult de 90%, pentru fermele mici* şi medii** (cu dimensiunea până la 250.000 SO), respectiv nu mai mult de 70% în cazul fermelor între 250.000 și 500.000 SO,

Proiecte cu achiziţii simple: maximum 500.000 euro, respectiv maximum 100.000 euro pentru ferme mici.

Proiecte cu construcţii-montaj: maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal și maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic.

Proiecte prin care se creează lanţuri alimentare integrate: maximum 2.000.000 euro, respectiv 000 euro pentru fermele mici.

2. Ferme cu dimensiunea economică de peste 500.000 SO

Procent de finanţare: 30%.  Acest procent se poate majora cu 20%, dar nu mai mult de 50%.

Proiecte cu achiziţii simple: maximum 500.000 euro.

Proiecte cu construcţii-montaj: maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic;

în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate: maximum 2.000.000 euro.

 3. Cooperative şi grupuri de producători

Procent de finanţare: 50%. Acest procent se poate majora cu 20%, dar nu mai mult de 90%.

Maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiţiei.

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități.

2. Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat. Ca şi cheltuieli de marketing pot fi incluse: înfiinţare website pentru promovarea şi comercializarea propriilor produse, etichetarea (crearea conceptului, care reprezintă cheltuială necorporală).

3. Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv. Este considerata cheltuiala eligibila doar leasingul financiar.

4. Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specializate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat, respectiv:

 • Autocisterne,
 • Autoizoterme,
 • Mijloace de transport animale/păsări/albine

5. Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor fermieri și investiții determinate de conformare cu noile standarde (prevăzute în secțiunea ”Lista noilor cerințe impuse de legislația Uniunii”) în cazul modernizării exploatațiilor agricole.Cheltuielile vor fi eligibile începând cu momentul apariției de noi standarde aplicabile exploatațiilor agricole.

6. Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

7. Cheltuieli generate de înființarea plantațiilor pentru struguri de masă și alte culturi perene (cu condiția ca materialul de plantare să fie certificat), cu excepția cheltuielilor eligibile în cadrul subprogramului pomicol și a celor susținute prin Pilonul I (PNS 2014-2018):

 •  Înființare de plantații pentru struguri de masă, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregatirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, sisteme de irigatii la nivelul exploatatiilor;
 • Înlocuirea plantațiilor pentru struguri de masă, inclusiv costuri pentru defrișare, material de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, sisteme de irigații la nivelul exploatațiilor;
 • Contribuția în natură în cazul înființării/înlocuirii plantațiilor de struguri de masă este eligibilă ca și contribuție privată a beneficiarului sub formă de lucrări efectuate în regie proprie.

ATENŢIE! Nu sunt eligibile cheltuielile cu investiţiile în cadrul exploataţiilor pomicole care sunt sprijinite prin altă măsură.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului:

Cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională. Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții ‐ montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple.

Condiții de eligibilitate:

 1. Exploataţia agricolă trebuie să aibă o dimensiune economică de minim 8.000 SO.

! Pentru exploataţiile agricole care se modernizează, dimensiunea se va calcula pentru anul anterior depunerii cererii de finanţare pe baza înregistrărilor APIA/ANSVSA/Registrul agricol.

! Pentru exploataţiile agricole noi, dimensiunea va fi cea rezultată în urma investiţiei, conform studiului de fezabilitate.

! În cazul proiectelor depuse de formele asociative se vor însuma dimensiunile economice ale exploataţiilor  tuturor membrilor.

2. Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției –  Declaraţia 

3. Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentaţiei tehnico-economice, după cum urmează:

 • rezultatul/profitul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv/ veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, în Declaraţia privind veniturile realizate (formularul 200 insotit de Anexele la Formular).
 • indicatorii economico-financiari din cadrul secţiunii economice să se încadreze în limitele menţionate.

4. Se verifică impactul investiţiei asupra mediului – aviz APM judeţene.

5. În cazul investiţiilor în sisteme/echipamente de irigaţii se verifică respectarea următoarelor condiţii:

 • Conformitatea cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice din cadrul Directivei Cadru Apă pentru suprafeţele vizate şi cu programul relevant de măsuri, dacă este cazul.
 • Investiţia prevede contorizarea apei.
 • Pentru îmbunătăţirea unei instalații de irigații existente, dacă corpul de apă subterană sau de suprafață este satisfăcător, conform avizului autorității competente, investiția propusă este evaluată ex‐ante ca oferind potenţiale economii de apă cu valoare minimă de 5% în conformitate cu parametrii tehnici ai instalației existente. Dacă corpul de apă subterană sau de suprafață este nesatisfăcător, conform avizului autorității competente, investiția asigură reducerea efectivă a folosirii apei la nivelul investiţiei şi de asemenea a volumului total de apă utilizat în exploatație, care se ridică la cel puțin 50 % din potențialul economiei de apă posibil a fi realizat la nivelul investiției.
 • O investiție având ca rezultat o creştere netă a suprafeței irigate este eligibilă numai dacă:
  • analiza de mediu, realizată sau aprobată de autoritatea competentă arată că nu va exista nici un impact negativ semnificativ asupra mediului de pe urma investiției. Această analiză se poate referi atât la exploatații individuale cât și la un grup de exploatații.
  • corpul de apă subterană sau de suprafață este satisfăcător, conform avizului autorității competente (deține aprobarea administrației Naționale „Apele Romane” prin structurile sale teritoriale).
 • În cazul creșterii nete a suprafețelor irigate acolo unde corpul de apă subterană sau de suprafață este nesatisfăcător, investiția este eligibilă doar dacă:
  • investiţia este combinată cu o investiție într‐o instalație de irigație existentă sau cu un element al infrastructurii de irigații evaluate ex ante ca asigurând posibile economii de apă cu valoare minimă de 5 %, în conformitate cu parametrii tehnici ai instalației sau ai infrastructurii existente ŞI
  • asigură o reducere efectivă a utilizării apei, la nivelul global al investiției, care se ridică la cel puțin 50 % din potențialul economiei de apă posibil a fi realizat cu ajutorul investiției în instalația de irigație sau în elementul infrastructurii existente.

6. Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării – Se corelează informaţiile din Studiul de Fezabilitate, avizele emise de APM/DSP/DSVSA judete si verificările în baza de date AFIR care conţine informaţii cu privire la beneficiarii care s‐au instalat pentru prima dată ca tânăr fermier.

7. Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerinţe au devenit obligatorii pentru exploataţia agricolă – se verifică documentele emise de APM, DSP şi DSVSA.

8. Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să demonstreze utilizarea unui procent minim de energie termică de 10% – se verifică informaţiile din Studiul de Fezabilitate.

9. Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară – se verifică documentele emise de DSP şi DSVSA.

10. Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat – se verifică situaţiile financiare aferente ultimilor 3 ani fiscali.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: PFA, SRL etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez ……
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

PNDR 2014-2020, Submăsura 4.1 Investiţii în exploataţii agricole