Solicitanți:

 1. F.A.-uri
 2. Întreprinderi individuale
 3. Întreprinderi familiale
 4. Societăţi în nume colectiv
 5. Societăţi în comandită simplă
 6. Societăţi pe acţiuni
 7. Societăţi în comandită pe acţiuni
 8. Societăţi cu răspundere limitată, inclusiv SRL-D
 9. Societăţi comerciale cu capital privat
 10. Societate agricolă
 11. Societate cooperativă agricolăde gradul 1 si societati cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv înfiintarea de activităţi neagricole;
 12. Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de animale.

 

Solicitanţii trebuie să fie încadraţi în una din categoriile:

 1. Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
 2. Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 3. Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Finanțare: 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului la valoarea de 70.000 euro/proiect în cazul activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism, pe baza unui Plan de afaceri.

Sprijinul se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

 • 70% din cuantumul sprijinului după semnarea contractului de finanțare;
 • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția respectării planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la încheierea contractului de finanțare.

Cheltuieli/activități eligibile:

1. Activităţi de producţie: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, producție de combustibil din biomasă – ex.: fabricare de peleți – în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;

2. Activităţi meşteşugăreşti: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)

3. Activităţi turistice: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică etc.

4. Servicii: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).

Condiții de eligibilitate:

 1. Proiectul trebuie să înceapă în maxim 9 luni de la data acordării sprijinului.
 2. Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfăşurării activităţilor comerciale prin producţia comercializată sau prin activităţile prestate, în procent de minimum 30% din valoarea primei tranșe de plată.
 3. Pentru fermieri/ membrii unei gospodării agricole, activitatea agricolă trebuie demonstrată prin înregistrarea obligatorie, de către solicitant, în Registrul Unic de Identificare – APIA sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA sau Registrul agricol (la Primarie) cu minimum 12 luni consecutive înaintea depunerii Cererii de finanţare.
 4. Atât sediul social, cât şi punctul de lucru unde se realizează proiectul trebuie să fie amplasate în mediul rural.
 5. NU sunt eligibile activităţile complementare activităţii de bază desfaşurată de solicitant!
 6. Sunt eligibili pentru finanțare doar solicitanții care propun coduri CAEN noi, pe care nu le-au mai avut până la momentul depunerii cererii de finanțare în domeniul de activitate sau erau parte din statut, dar nu erau autorizate ca și obiect de activitate la Registrul Comerțului.
 7. Nu sunt eligibili solicitanţii care deţin părţi sociale (atât ca persoana juridica cat si prin persoane fizice avand calitatea de asociati) in alte societati care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi cod CAEN (principal sau secundar autorizat la ONRC) ca si cel propus prin Planul de afaceri.

 

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: PFA, SRL etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez o investiție pentru achiziționarea unei linii de producție pentru fabricarea de mobilă în comuna X.
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

PNDR 2014-2020, Submăsura 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale