TIPURI DE PROIECTE:

 1. Dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate în restul economiei româneşti pentru integrarea pe verticală a soluţiilor TIC;
 2. Realizarea proiectelor strategice inovative cu impact asupra dezvoltării întregii industrii TIC la nivel naţional sau internaţional.

Solicitanți:

 1. IMM-uri care activează în domeniul TIC;
 2. IMM-uri din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.
 3. Consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.

Finanțare: maxim 3.240.000 lei (aprox. 720.000 euro) la care se va adăuga valoarea ajutorului de minimis care nu poate fi mai mare de 200.000 euro pe 3 ani fiscali consecutivi și trebuie să reprezinte maxim 20% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

ATENȚIE! Se acceptă decontare pe bază de facturi prin cereri de plată, cu condiția ca ultima tranșă să fie platită prin cerere de rambursare. Se acceptă maxim 4 cereri de plată/rambursare pe an.

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Investiţii în active corporale şi necorporale necesare dezvoltării produsului/serviciului/aplicaţiei TIC: trebuie să fie investiții inițiale, adică demararea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente,  diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente.
 2. Cercetare industrială sau dezvoltare experimentală
 3. Inovare destinată IMM-urilor
 4. Inovare de proces şi organizaţională

Activități eligibile pentru ajutorul de minimis:

 1. Informare şi publicitate, inclusiv activităţi de promovare a rezultatului proiectului (produsului, aplicaţiei sau serviciului creat prin proiect)
 2. Servicii de consultanţă/avize/acorduri/autorizaţii
 3. Instruire/formare profesională specifică
 4. Auditare intermediară/finală a proiectului
 5. Management intern de proiect
 6. Plata abonamentelor şi cotizaţiilor necesare pentru implementarea proiectului.

 

Condiții de eligibilitate:

 • Proiectul trebuie să genereze o aplicație, un produs sau serviciu TIC inovativ, justificând integrarea acestuia în sectorul respectiv.
 • Firmele aplicante trebuie să aibă coduri CAEN autorizate pentru următoarele domenii de activitate:
 • beneficiarul trebuie să menţină proprietatea rezultatului proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare pe o perioadă de cel puţin 36 de luni după finalizarea proiectului şi să asigure funcţionarea permanentă, exploatarea şi mentenanţa rezultatului proiectului în perioada de implementare şi de post implementare.
 • Beneficiarul trebuie să asigure integrarea produsului/aplicaţiei/serviciului dezvoltat în restul economiei româneşti pentru integrarea pe verticală a soluţiilor TIC.
 • Beneficiarul trebuie să achiziţioneze dreptul de utilizare/licenţa asupra aplicaţiei software personalizate pentru care se solicită finanţare pentru o durată de timp cel puţin egală cu perioada de sustenabilitate a proiectului. În cazul în care nu este posibilă încheierea contractului pentru această perioadă, solicitantul se angajează să prelungească perioada de valabilitate, astfel încât să se asigure sustenabilitatea proiectului – daca este cazul.
 • Gama de produse/servicii/aplicatii implementate prin proiect trebuie să aibă asociate standarde şi proceduri de securitate şi confidenţialitate a informaţiilor care să asigure un grad ridicat de fiabilitate, disponibilitate şi siguranţă.
 • Proiectul trebuie să aibă ca obiect dezvoltarea unor game de produse/servicii/aplicaţii TIC inovative cu aplicabilitate în restul economiei româneşti pentru integrarea pe verticală a soluţiilor TIC SAU  poate fi un proiect strategic inovativ cu impact asupra dezvoltării întregii industrii de TIC la nivel naţional sau internaţional.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: PFA, SRL etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez ……
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

POC 2014-2020, Axa prioritară 2, Acțiunea 2.2.1 Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere – termen limită: 29.02.2016