Solicitanți:

 1. Societăţi comerciale
 2. Cooperative

Trebuie să fie MICROÎNTREPRINDERI (max. 9 angajaţi).

Finanțare: 100%, ajutor de minimis. Minim 25.000 euro / 110.750 lei şi maxim 200.000 euro / 886.000 lei.

 

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Cheltuieli pentru execuţia de lucrări aferente investiţiei de bază, inclusiv echipamente cu montaj
 2. Cheltuieli pentru dotări
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare” sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică stabilită prin reglementările legale în vigoare la data lansării apelului de proiecte.
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului.

3. Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare

4. Cheltuieli cu activități de realizare de website-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

5. Servicii de consultanță/ asistență:

 • Sunt eligibilie in limita a 7% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile finantate prin proiect, cheltuielile privind:
  • elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie, documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact;
  • managementul proiectului şi dirigenţie de şantier;
  • elaborarea cererii de finanțare/ a planului de afaceri
  • serviciile de consultanţă/ asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5.000 lei.

6. Cheltuieli aferente implementării proiectului privind taxele și comisioanele:

 • obţinerea autorizaţiei de execuţie a lucrărilor de organizare de şantier;
 • obţinerea autorizaţiei de execuţie a lucrărilor de construcție;
 • taxe de amplasament;
 • cota aferentă inspecţiei pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii;
 • cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii;
 • cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor.

Condiții de eligibilitate:

 1. Codul CAEN eligibil trebuie să fie autorizat la locaţia de implementare a proiectului.
 2. Codul CAEN poate fi principal sau secundar.
 3. Se poate aplica doar pe un singur cod CAEN.
 4. Solicitantul are minim un an fiscal integral ca vechime în activitate.
 5. Solicitantul a avut minim 1 angajat cu normă întreagă pe perioada acelui an fiscal.
 6. Solicitantul are minim 1 angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanţare.

Exemplu: Dacă firma „X” depune o cerere de finanţare în anul 2015, aceasta trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 1 ianuarie 2014, să fi avut cel puțin un angajat cu normă întreagă în această perioadă și să aibă cel puțin un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare.

 1. Locaţia de implementare a proiectului trebuie să fie în mediul urban.
 2. Pentru proiecte cu construcţii, terenul trebuie să fie în proprietate privată, concesiune sau superficie, să fie liber de sarcini, să nu facă obiectul unor litigii în curs.
 3. Pentru proiecte fara constructii, terenul/clădirea poate fi utilizat/ă şi prin drept de folosinţă (comodat, donaţie, închiriere, uzufruct etc). Dreptul de folosinţă trebuie să fie deţinut pe minim 3 ani de la data finalizării proiectului.
 4. Investiţiile care prevăd construcţii nu trebuie să mai fi beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani pentru acelaşi tip de activităţi (construcţie/extindere/modernizare), realizate asupra aceleiaşi infrastructuri.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: PFA, SRL etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez o investiție pentru achiziționarea unei linii de producție pentru fabricarea de mobilă în comuna X.
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

POR 2014-2020, Axa prioritară 2, Prioritatea 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri