Solicitanți:

 1. Societăţi comerciale
 2. Cooperative

Trebuie să fie MICROÎNTREPRINDERI (max. 9 angajaţi).

Finanțare: 90%, ajutor de minimis. Minim 25.000 euro  şi maxim 200.000 euro.

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Construirea, modernizarea, extinderea spaţiului de producţie/prestare servicii, inclusiv utilităţi generale aferente;
 2. Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 3. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile;
 4. Investiţii în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare;
 5. Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului.

  Condiții de eligibilitate:

 1. Firma trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor (max. 9 angajați);
 2. Firma trebuie să fie localizată în mediul urban;
 3. Codul CAEN eligibil trebuie să fie autorizat la locaţia de implementare a proiectului.
 4. Codul CAEN poate fi principal sau secundar.
 5. Se poate aplica doar pe un singur cod CAEN.
 6. Solicitantul are minim un an fiscal integral ca vechime în activitate.
 7. Firma trebuie să aibă număr mediu de minimum 1 salariat în anul 2015 SAU minimum 1 salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată în prezent.
 8. Pentru proiecte cu construcţii, terenul trebuie să fie în proprietate privată, concesiune sau superficie, să fie liber de sarcini, să nu facă obiectul unor litigii în curs.
 9. Pentru proiecte fara constructii, terenul/clădirea poate fi utilizat/ă şi prin drept de folosinţă (comodat, donaţie, închiriere, uzufruct etc). Dreptul de folosinţă trebuie să fie deţinut pe minim 3 ani de la data finalizării proiectului.
 10. Investiţiile care prevăd construcţii nu trebuie să mai fi beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani pentru acelaşi tip de activităţi (construcţie/extindere/modernizare), realizate asupra aceleiaşi infrastructuri.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației:  SRL etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez o investiție pentru achiziționarea unei linii de producție pentru fabricarea de mobilă în comuna X.
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

POR 2014-2020, Axa prioritară 2, Prioritatea 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri