PNDR 2014-2020, Submăsura 7.2 Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

Solicitanți: Comunele și asociațiile acestora; ONG-uri (doar pentru investiții în grădiniție, creșe și after-school)

Finanțare: 100%, dar nu mai mult de:

 1. 1.000.000 euro pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin pentru: drumuri, apă sau apă uzată.
 2. 2.500.000 euro pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată.
 3. 1.500.000 euro pentru extinderea infrastructurii de apă și apă uzată.
 4. 500.000 euro pentru proiecte de infrastructură educațională/socială.
 5. 4.000.000 euro pentru ADI.

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă în localități care au între 2.000 – 10.000 l.e.
 1. Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată în localități care au între 2.000 – 10.000 l.e.
 2. Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local.
 3. Înființarea, modernizarea și dotarea gradinițelor (inclusiv demolarea dacă este cazul) din afara incintei școlilor din mediul rural (interiorul parcelei determinată cadastral în planul de situație).
 4. Extinderea, modernizarea și dotarea instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol.
 5. Înființarea, modernizarea și dotarea creșelor și a infrastructurii de tip after-school (inclusiv demolarea dacă este cazul) din afara incintei școlilor din mediul rural (interiorul parcelei determinată cadastral în planul de situație).
 1. Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții ‐ montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție de bunuri.

Condiții de eligibilitate:

 1. Proiectul de investiții care vizează infrastructura rutieră de interes local trebuie să prevadă structuri rutiere cu îmbrăcăminți din mixturi asfaltice și/sau betoane de ciment. Nu se acceptă pietruire macadam sau îmbrăcăminți provizorii.
 2. Pentru proiectele care vizează infrastructura de apă/apă uzată este necesar ca solicitanții să se informeze la Operatorul Regional dacă investiția propusă nu este finanțată/urmează a fi finanțată prin Programul Operațional Infrastructura Mare.
 1. Toate investițiile trebuie realizate pe domeniul public al primăriei.
 2. Investiția trebuie să respecte PUG.
 3. Investiția în infrastructura de apă/apă uzată trebuie realizată în localități care au între 2.000 și 10.000 l.e. (locuitori echivalenți).
 4. Investiția în infrastructura de apă/apă uzată să fie în conformitate cu Master Planurile aprobate pentru apă/apă uzată.
 5. Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: Autoritate publică din mediul rural etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să modernizez un drum de interes local în comuna X.
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

PNDR 2014-2020, Submăsura 7.6 Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Solicitanți: Comune, ONG-uri, unități de cult, PFA-uri/societăți comerciale care dețin obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, clasa B (monumente de interes local).

Finanțare: 100%, dar nu mai mult de 500.000 euro.

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor / monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B;
 2. Restaurarea, conservarea și / sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B şi construcția, extinderea și / sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale de clasă B;
 3. Modernizarea, renovarea și / sau dotarea căminelor culturale;
 4. Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci;
 5. Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții ‐ montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție de bunuri.

Condiții de eligibilitate:

 1. Introducerea investiției din patrimoniul cultural de clasă B în circuitul turistic, la finalizarea acesteia;
 2. Investiția să se realizeze în spațiul rural;
 3. Solicitanții care depun proiecte pentru patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B trebuie să se regăsească în Lista monumentelor istorice 2004, conform Ordinului Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2314/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: Autoritate publică din mediul rural etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să modernizez un cămin cultural în comuna X.
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

PNDR 2014-2020, Submăsura 4.3 Infrastructura de acces agricolă

Solicitanți: Unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora, constituite conform legislaţiei în vigoare, din mediul RURAL sau URBAN.

Finanțare: 100%, dar nu mai mult de 1.000.000 euro.

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Cheltuieli pentru construcţia, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole)
 2. Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului: cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.

Condiții de eligibilitate:

 1. Drumurile sau terenurile agricole pe care se vor amplasa investiţiile noi, trebuie să fie incluse în domeniul public al unităţii administrative pe teritoriul căreia se află.
 2. Investiţia trebuie să fie racordată la un drum public existent indiferent de clasificarea şi stadiul de modernizare a acestuia.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: Autoritate publică din mediul rural/urban etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să modernizez un drum agricol în comuna X.
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

POR 2014-2020, Axa prioritară 2, Prioritatea 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Solicitanți:

 1. Societăţi comerciale
 2. Cooperative

Trebuie să fie MICROÎNTREPRINDERI (max. 9 angajaţi).

Finanțare: 90%, ajutor de minimis. Minim 25.000 euro  şi maxim 200.000 euro.

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Construirea, modernizarea, extinderea spaţiului de producţie/prestare servicii, inclusiv utilităţi generale aferente;
 2. Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 3. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile;
 4. Investiţii în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare;
 5. Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului.

  Condiții de eligibilitate:

 1. Firma trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor (max. 9 angajați);
 2. Firma trebuie să fie localizată în mediul urban;
 3. Codul CAEN eligibil trebuie să fie autorizat la locaţia de implementare a proiectului.
 4. Codul CAEN poate fi principal sau secundar.
 5. Se poate aplica doar pe un singur cod CAEN.
 6. Solicitantul are minim un an fiscal integral ca vechime în activitate.
 7. Firma trebuie să aibă număr mediu de minimum 1 salariat în anul 2015 SAU minimum 1 salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată în prezent.
 8. Pentru proiecte cu construcţii, terenul trebuie să fie în proprietate privată, concesiune sau superficie, să fie liber de sarcini, să nu facă obiectul unor litigii în curs.
 9. Pentru proiecte fara constructii, terenul/clădirea poate fi utilizat/ă şi prin drept de folosinţă (comodat, donaţie, închiriere, uzufruct etc). Dreptul de folosinţă trebuie să fie deţinut pe minim 3 ani de la data finalizării proiectului.
 10. Investiţiile care prevăd construcţii nu trebuie să mai fi beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani pentru acelaşi tip de activităţi (construcţie/extindere/modernizare), realizate asupra aceleiaşi infrastructuri.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației:  SRL etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez o investiție pentru achiziționarea unei linii de producție pentru fabricarea de mobilă în comuna X.
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

PNDR 2014-2020, Submăsura 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Solicitanți:

 1. P.F.A.
 2. Întreprindere individuală
 3. Întreprindere familială
 4. Societate cu răspundere limitată

Solicitanții pot fi microîntreprinderi (max. 9 angajați) sau întreprinderi mici (max. 49 angajați).

Finanțare: maxim 15.000 Euro pentru o exploatație agricolă, care se acordă în două tranșe astfel:

75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;

25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanțare;

Se va acorda pe o perioadă de 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol).

Cheltuieli/activități eligibile:

Cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: PFA, SRL etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez ……
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare.

PNDR 2014-2020, Submăsura 6.1 Sprijin privind instalarea tinerilor fermieri

Solicitanți:

 1. Tineri fermieri* autorizaţi ca:
 • P.F.A.
 • Întreprindere individuală
 • Întreprindere familială
 • Societate cu răspundere limitată unde fermierul este asociat unic şi administrator
 1. Tineri fermieri* autorizaţi ca:
 • P.F.A.
 • Întreprindere individuală
 • Întreprindere familială
 • Societate cu răspundere limitată unde fermierul este asociat unic şi administrator

Finanțare:

Finanţarea acordată va fi sub formă de sumă forfetară în procent de 100% şi este de:

 1. 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 S.O.
 2. 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 S.O.

Sprijinul se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

 1. 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare, în termen de 10 zile;
 2. 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci ani de la încheierea contractului de finanțare.

Cheltuieli/activități eligibile:

Toate cheltuielile propuse prin PLANUL DE AFACERI pentru implementarea în bune condiţii a Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile indiferent de natura lor.

Exemple: amenajare platformă de gunoi, achiziţie utilaje agricole, achiziţie material săditor, achiziţie animale, achiziţie teren etc.

Se pot achiziţiona terenuri agricole neconstruite în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: PFA, SRL etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez ……
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

PNDR 2014-2020, Submăsura 4.1 Investiţii în exploataţii agricole

Solicitanți:

 1. P.F.A.-uri
 2. Întreprinderi individuale
 3. Întreprinderi familiale
 4. Societăţi în nume colectiv
 5. Societăţi în comandită simplă
 6. Societăţi pe acţiuni
 7. Societăţi în comandită pe acţiuni
 8. Societăţi cu răspundere limitată
 9. Societăţi comerciale cu capital privat
 10. Institute de cercetare-dezvoltare, centre, unităţi şi staţiuni de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat
 11. Societate agricolă
 12. Societate cooperativă agricolă
 13. Cooperativă agricolă
 14. Grup de producători

care desfăşoară o activitate agricolă.

Finanțare:

1. Ferme cu dimensiunea economică de maxim 500.000 SO

Procent de finanţare: 50%. Acest procent se poate majora cu 20%, dar nu mai mult de 90%, pentru fermele mici* şi medii** (cu dimensiunea până la 250.000 SO), respectiv nu mai mult de 70% în cazul fermelor între 250.000 și 500.000 SO,

Proiecte cu achiziţii simple: maximum 500.000 euro, respectiv maximum 100.000 euro pentru ferme mici.

Proiecte cu construcţii-montaj: maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal și maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic.

Proiecte prin care se creează lanţuri alimentare integrate: maximum 2.000.000 euro, respectiv 000 euro pentru fermele mici.

2. Ferme cu dimensiunea economică de peste 500.000 SO

Procent de finanţare: 30%.  Acest procent se poate majora cu 20%, dar nu mai mult de 50%.

Proiecte cu achiziţii simple: maximum 500.000 euro.

Proiecte cu construcţii-montaj: maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic;

în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate: maximum 2.000.000 euro.

 3. Cooperative şi grupuri de producători

Procent de finanţare: 50%. Acest procent se poate majora cu 20%, dar nu mai mult de 90%.

Maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiţiei.

Cheltuieli/activități eligibile:

1. Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități.

2. Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat. Ca şi cheltuieli de marketing pot fi incluse: înfiinţare website pentru promovarea şi comercializarea propriilor produse, etichetarea (crearea conceptului, care reprezintă cheltuială necorporală).

3. Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv. Este considerata cheltuiala eligibila doar leasingul financiar.

4. Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specializate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat, respectiv:

 • Autocisterne,
 • Autoizoterme,
 • Mijloace de transport animale/păsări/albine

5. Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor fermieri și investiții determinate de conformare cu noile standarde (prevăzute în secțiunea ”Lista noilor cerințe impuse de legislația Uniunii”) în cazul modernizării exploatațiilor agricole.Cheltuielile vor fi eligibile începând cu momentul apariției de noi standarde aplicabile exploatațiilor agricole.

6. Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

7. Cheltuieli generate de înființarea plantațiilor pentru struguri de masă și alte culturi perene (cu condiția ca materialul de plantare să fie certificat), cu excepția cheltuielilor eligibile în cadrul subprogramului pomicol și a celor susținute prin Pilonul I (PNS 2014-2018):

 •  Înființare de plantații pentru struguri de masă, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregatirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, sisteme de irigatii la nivelul exploatatiilor;
 • Înlocuirea plantațiilor pentru struguri de masă, inclusiv costuri pentru defrișare, material de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, sisteme de irigații la nivelul exploatațiilor;
 • Contribuția în natură în cazul înființării/înlocuirii plantațiilor de struguri de masă este eligibilă ca și contribuție privată a beneficiarului sub formă de lucrări efectuate în regie proprie.

ATENŢIE! Nu sunt eligibile cheltuielile cu investiţiile în cadrul exploataţiilor pomicole care sunt sprijinite prin altă măsură.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului:

Cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională. Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții ‐ montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple.

Condiții de eligibilitate:

1. Exploataţia agricolă trebuie să aibă o dimensiune economică de minim 8.000 SO.

! Pentru exploataţiile agricole care se modernizează, dimensiunea se va calcula pentru anul anterior depunerii cererii de finanţare pe baza înregistrărilor APIA/ANSVSA/Registrul agricol.

! Pentru exploataţiile agricole noi, dimensiunea va fi cea rezultată în urma investiţiei, conform studiului de fezabilitate.

! În cazul proiectelor depuse de formele asociative se vor însuma dimensiunile economice ale exploataţiilor  tuturor membrilor.

2. Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției –  Declaraţia 

3. Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentaţiei tehnico-economice, după cum urmează:

 • rezultatul/profitul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv/ veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, în Declaraţia privind veniturile realizate (formularul 200 insotit de Anexele la Formular).
 • indicatorii economico-financiari din cadrul secţiunii economice să se încadreze în limitele menţionate.

4. Se verifică impactul investiţiei asupra mediului – aviz APM judeţene.

5. În cazul investiţiilor în sisteme/echipamente de irigaţii se verifică respectarea următoarelor condiţii:

 • Conformitatea cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice din cadrul Directivei Cadru Apă pentru suprafeţele vizate şi cu programul relevant de măsuri, dacă este cazul.
 • Investiţia prevede contorizarea apei.
 • Pentru îmbunătăţirea unei instalații de irigații existente, dacă corpul de apă subterană sau de suprafață este satisfăcător, conform avizului autorității competente, investiția propusă este evaluată ex‐ante ca oferind potenţiale economii de apă cu valoare minimă de 5% în conformitate cu parametrii tehnici ai instalației existente. Dacă corpul de apă subterană sau de suprafață este nesatisfăcător, conform avizului autorității competente, investiția asigură reducerea efectivă a folosirii apei la nivelul investiţiei şi de asemenea a volumului total de apă utilizat în exploatație, care se ridică la cel puțin 50 % din potențialul economiei de apă posibil a fi realizat la nivelul investiției.
 • O investiție având ca rezultat o creştere netă a suprafeței irigate este eligibilă numai dacă:
  • analiza de mediu, realizată sau aprobată de autoritatea competentă arată că nu va exista nici un impact negativ semnificativ asupra mediului de pe urma investiției. Această analiză se poate referi atât la exploatații individuale cât și la un grup de exploatații.
  • corpul de apă subterană sau de suprafață este satisfăcător, conform avizului autorității competente (deține aprobarea administrației Naționale „Apele Romane” prin structurile sale teritoriale).
 • În cazul creșterii nete a suprafețelor irigate acolo unde corpul de apă subterană sau de suprafață este nesatisfăcător, investiția este eligibilă doar dacă:
  • investiţia este combinată cu o investiție într‐o instalație de irigație existentă sau cu un element al infrastructurii de irigații evaluate ex ante ca asigurând posibile economii de apă cu valoare minimă de 5 %, în conformitate cu parametrii tehnici ai instalației sau ai infrastructurii existente ŞI
  • asigură o reducere efectivă a utilizării apei, la nivelul global al investiției, care se ridică la cel puțin 50 % din potențialul economiei de apă posibil a fi realizat cu ajutorul investiției în instalația de irigație sau în elementul infrastructurii existente.

6. Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării – Se corelează informaţiile din Studiul de Fezabilitate, avizele emise de APM/DSP/DSVSA judete si verificările în baza de date AFIR care conţine informaţii cu privire la beneficiarii care s‐au instalat pentru prima dată ca tânăr fermier.

7. Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerinţe au devenit obligatorii pentru exploataţia agricolă – se verifică documentele emise de APM, DSP şi DSVSA.

8. Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să demonstreze utilizarea unui procent minim de energie termică de 10% – se verifică informaţiile din Studiul de Fezabilitate.

9. Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară – se verifică documentele emise de DSP şi DSVSA.

10. Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat – se verifică situaţiile financiare aferente ultimilor 3 ani fiscali.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: PFA, SRL etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez ……
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare