Bloombiz Consulting vă oferă servicii de realizare a proiectelor derulate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, destinate autorităților publice locale, în domenii precum infrastructura de apă, drumuri, educațională, socială.

Linii de finanțare:

PNDR 2014-2020, Submăsura 7.6 Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Solicitanți: Comune, ONG-uri, unități de cult, PFA-uri/societăți comerciale care dețin obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, clasa B (monumente de interes local).

Finanțare: 100%, dar nu mai mult de 500.000 euro.

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor / monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B;
 2. Restaurarea, conservarea și / sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B şi construcția, extinderea și / sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale de clasă B;
 3. Modernizarea, renovarea și / sau dotarea căminelor culturale;
 4. Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci;
 5. Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții ‐ montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție de bunuri.

Condiții de eligibilitate:

 1. Introducerea investiției din patrimoniul cultural de clasă B în circuitul turistic, la finalizarea acesteia;
 2. Investiția să se realizeze în spațiul rural;
 3. Solicitanții care depun proiecte pentru patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B trebuie să se regăsească în Lista monumentelor istorice 2004, conform Ordinului Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2314/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: Autoritate publică din mediul rural etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să modernizez un cămin cultural în comuna X.
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

PNDR 2014-2020, Submăsura 7.2 Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

Solicitanți: Comunele și asociațiile acestora; ONG-uri (doar pentru investiții în grădiniție, creșe și after-school)

Finanțare: 100%, dar nu mai mult de:

 1. 1.000.000 euro pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin pentru: drumuri, apă sau apă uzată.
 2. 2.500.000 euro pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată.
 3. 1.500.000 euro pentru extinderea infrastructurii de apă și apă uzată.
 4. 500.000 euro pentru proiecte de infrastructură educațională/socială.
 5. 4.000.000 euro pentru ADI.

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă în localități care au între 2.000 – 10.000 l.e.
 1. Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată în localități care au între 2.000 – 10.000 l.e.
 2. Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local.
 3. Înființarea, modernizarea și dotarea gradinițelor (inclusiv demolarea dacă este cazul) din afara incintei școlilor din mediul rural (interiorul parcelei determinată cadastral în planul de situație).
 4. Extinderea, modernizarea și dotarea instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol.
 5. Înființarea, modernizarea și dotarea creșelor și a infrastructurii de tip after-school (inclusiv demolarea dacă este cazul) din afara incintei școlilor din mediul rural (interiorul parcelei determinată cadastral în planul de situație).
 1. Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții ‐ montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție de bunuri.

Condiții de eligibilitate:

 1. Proiectul de investiții care vizează infrastructura rutieră de interes local trebuie să prevadă structuri rutiere cu îmbrăcăminți din mixturi asfaltice și/sau betoane de ciment. Nu se acceptă pietruire macadam sau îmbrăcăminți provizorii.
 2. Pentru proiectele care vizează infrastructura de apă/apă uzată este necesar ca solicitanții să se informeze la Operatorul Regional dacă investiția propusă nu este finanțată/urmează a fi finanțată prin Programul Operațional Infrastructura Mare.
 1. Toate investițiile trebuie realizate pe domeniul public al primăriei.
 2. Investiția trebuie să respecte PUG.
 3. Investiția în infrastructura de apă/apă uzată trebuie realizată în localități care au între 2.000 și 10.000 l.e. (locuitori echivalenți).
 4. Investiția în infrastructura de apă/apă uzată să fie în conformitate cu Master Planurile aprobate pentru apă/apă uzată.
 5. Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: Autoritate publică din mediul rural etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să modernizez un drum de interes local în comuna X.
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

PNDR 2014-2020, Submăsura 4.3 Infrastructura de acces agricolă

Solicitanți: Unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora, constituite conform legislaţiei în vigoare, din mediul RURAL sau URBAN.

Finanțare: 100%, dar nu mai mult de 1.000.000 euro.

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Cheltuieli pentru construcţia, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole)
 2. Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului: cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.

Condiții de eligibilitate:

 1. Drumurile sau terenurile agricole pe care se vor amplasa investiţiile noi, trebuie să fie incluse în domeniul public al unităţii administrative pe teritoriul căreia se află.
 2. Investiţia trebuie să fie racordată la un drum public existent indiferent de clasificarea şi stadiul de modernizare a acestuia.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: Autoritate publică din mediul rural/urban etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să modernizez un drum agricol în comuna X.
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare