Bloombiz Consulting vă oferă servicii de realizare a proiectelor derulate printr-o serie de linii de finanțare, destinate autorităților publice, în domenii precum infrastructura educațională, sanitară, turism, mobilitate urbană, eficiență energetică etc.

Linii de finanțare:

POR 2014-2020, Axa Prioritară 10, Prioritatea 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională

Solicitanți:

 1. Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale administraţiei publice locale)
 2. Instituţii de învăţământ superior de stat

 Finanțare:

Valoare minimă eligibilă: 100.000 euro

Valoare maximă eligibilă: 17 mil euro

Valorile minime – maxime pe tipuri de investiții vor fi detaliate în ghidul specific.

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii pentru educația timpurie – educaţionale antepreșcolare și preșcolară (creșe și grădinițe)
 2. Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (școli I – VIII)
 3. Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale)
 4. Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale universitare

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: Autoritate publică din mediul urban etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez o investiție pentru modernizarea școlii din orașul X.
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

POR 2014-2020, Axa Prioritară 8, Prioritatea 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale

Solicitanți:

 1. Unităţi administrativ
 2. Teritoriale (APL)
 3. Parteneriate între acestea şi Ministerul Sănătății
 4. Furnizori de servicii sociale de drept public sau privat, acreditaţi conform legii
 5. Parteneriate între acesta și autoritățile și instituțiile publice locale

Finanțare:

Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro

Valoare maximă eligibilă: 17 mil. euro

Valorile minime – maxime pe tipuri de investiții vor fi detaliate în ghidul specific. Cu excepţia componentei privind spitalele regionale care sunt proiecte majore

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea dotarea centrelor comunitare integrate socio-medicale
 2. reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din reorganizarea/raţionalizarea spitalelor mici, ineficiente
 3. reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de unităţi de primiri urgenţe
 4. construcţia/ dotarea spitalelor de urgenţă regionale
 5. reabilitare/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială (centre de zi, centre „respiro”, centre de consiliere psihosocială, centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu etc.)
 6. construcţie/reabilitare/ modernizare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: Autoritate publică din mediul urban etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez o investiție pentru modernizarea centrelor comunitare integrate socio-medicale din orașul X.
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

POR 2014-2020, Axa Prioritară 7, Prioritatea 7.1 Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice

Solicitanți:

 1. unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale)
 2. parteneriate între unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale)

Finanțare:

Valoare minimă eligibilă: 500.000 euro

Valoare totală a proiectului: 5 mil euro

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (infrastructură rutieră, rețele de captare și transport, parcuri balneare, modernizare și creare baze de tratament)
 2. Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente
 3. Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică;
 4. Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice
 5. Activități de marketing și promovare turistică ale obiectivului finanțat.

Condiții de eligibilitate:

În vederea asigurării concentrării teritoriale, implementarea proiectelor se va realiza numai în stațiunile turistice definite conform legii HG 852 din 2008, pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: Autoritate publică din mediul urban etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez o investiție pentru modernizarea infrastructurii balneare din orașul X.
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

POR 2014-2020, Axa Prioritară 5, Prioritatea 5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

Solicitanți: autoritățile și instituțiile publice locale din mediul urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, finanțate în cadrul axei prioritare dedicate dezvoltării urbane.

Finanțare:

Valoare minimă eligibilă:  100 000 euro

Valoare totală a proiectului: 5 mil euro

Procent de finanțare: 85%

 Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;
 2. Realizarea de alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
 3. Amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului; montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc.; plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori);
 4. Crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.);
 5. Instalare Wi-Fi în spațiile publice;
 6. Dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc);
 7. Modernizarea străzilor urbane adiacente terenurile supuse intervențiilor, inclusiv înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice (străzile urbane sunt eligibile în situații excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții sunt necesare pentru facilitarea accesibilității la obiectivul de investiții).

Condiții de eligibilitate:

 1. O cerere de finanțare poate să conțină mai multe locații de implementare (terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate), fiecare locație având o suprafață minimă de 1000 mp.
 2. Terenul și suprafețele obiect al investiției trebuie să fie degradate, vacante sau neutilizate.

 

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: Autoritate publică din mediul urban etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez o investiție pentru instalarea wi-fi în spațiile publice din orașul X.
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

POR 2014-2020, Axa Prioritară 5, Prioritatea 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

Solicitanți: Autorități ale administrației publice locale, autorităţi ale administraţiei centrale, unitățile de cult, ONG-uri și parteneriate între aceste entități, respectiv:

 1. Autoritate a administraţiei publice locale, în calitate de lider în parteneriat cu altă autoritate publică locală, cu o autoritate publică centrală, unitate de cult sau ONG
 2. Autoritate a administraţiei publice centrale, în calitate de lider în parteneriat cu o autoritate publică locală sau unitate de cult sau ONG.

Finanțare:

Valoare minimă 100 000  euro

Valoarea maximă a proiectului privind conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural este de 5 milioane euro.

În cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea maximă a proiectului este de 10 milioane euro.

Procent de finanțare: 85%

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
 2. Restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;
 3. Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
 4. Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
 5. Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
 6. Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului.

Condiții de eligibilitate:

Pot fi finanţate obiectivele de patrimoniu care se regăsesc în Lista patrimoniului mondial, Anexa A conform HG nr.493/2004 pentru aprobarea metodologiei privind monitorizarea patrimoniului mondial şi Lista monumentelor istorice, actualizată prin Ordinul ministrului culturii şi patrimonioului naţional nr. 2361/2010.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: Autoritate publică din mediul urban etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez o investiție pentru conservarea unui monument istoric din orașul X.
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

POR 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea 3.2 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

Solicitanți: Autoritățile publice locale din localitățile urbane (posibil în parteneriat cu operatorul de transport public), cu excepția municipiilor reședință de județ eligibile în cadrul axei prioritare 4 a POR.

Finanțare:

Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro

Valoare maximă eligibilă :

5 milioane euro pentru orașe și municipii cu o populaţie sub 20.000 locuitori (INS 2012)

10 milioane euro pentru municipii cu o populaţie peste 20.000 locuitori (INS 2012)

20 mil euro pentru Municipiile Tulcea și București.

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban (ex. achizitionarea de material rulant electric/vehicule ecologice (EEV) inclusiv pentru proiecte pilot de introducere a transportului public în localități urbane; modernizarea materialului rulant electric (tramvaie), modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor de transport electric public; modernizarea/ reabilitarea depourilor aferente transportului public și infrastructura tehnică aferentă, inclusiv construire depouri noi pentru transportul electric; realizarea de trasee separate exclusive pentru vehiculele de transport public; îmbunătățirea stațiilor de transport public existente, inclusiv realizarea de noi stații și terminale intermodale pentru mijloacele de transport în comun; realizarea de sisteme de e – ticketing pentru călători; construirea/ modernizarea/ reabilitarea infrastructurii rutiere (pe coridoarele deservite de transport public) pentru creșterea nivelului de siguranță și eficiență în circulaţie şi exploatare al rețelei de transport (cu asigurarea creării/modernizării traseelor pentru pietoni și bicicliști, acolo unde este posibil), etc.);
 2. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat (ex. construire infrastructură necesară transportului electric (inclusiv staţii de alimentare a automobilelor electrice); construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice aferente (puncte de închiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete etc); crearea de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone, etc.);
 3. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană (ex. realizarea de sisteme de monitorizare video bazat pe instrumente inovative şi eficiente de management al traficului; modernizarea/ reabilitarea infrastructurii rutiere fundamentate de măsurile propuse de PMUD pentru reducerea emisiilor de CO2 realizarea sistemelor de tip park and ride; realizarea de perdele forestiere – alineamente de arbori (cu capacitate mare de retenție a CO2).

Prin intermediul acestei priorităţi de investiţie, se vor considera eligibile cheltuielile cu  realizarea de planuri de mobilitate urbană durabilă care generează proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: Autoritate publică din mediul urban etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez o investiție într-un sistem de monitorizare video a traficului din orașul X.
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

POR 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor

Solicitanți:

 1. Unităţi administrativ-teritoriale, respectiv autoritățile şi instituţiile publice centrale, definite conform Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi functionarea Guvernului României şi a ministerelor şi Legii nr. 340/2004 privind instituţia prefectului, autoritățile și instituțiile publice locale, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi parteneriate ale acestora.
 2. Unitate administrativ-teritorială (autoritate a administraţiei publice locale, APL) din mediul urban, definită conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare/ ca reprezentanta asociațiilor de proprietari.
 3. Unitate administrativ-teritorială (autoritate a administraţiei publice locale, APL) din mediul urban, definită conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi parteneriate ale acestora.

Finanțare:

A. Eficiența energetică a clădirilor publice: valoare minimă eligibilă a cererii de finanţare: 100 000 euro; valoare maximă eligibilă a cererii de finanţare: 25 mil euro

B. Eficiența energetică a clădirilor rezidențiale: valoare minimă eligibilă a cererii de finanţare: 100 000 euro; valoare maximă eligibilă a cererii de finanţare: 5 mil euro

 Procent de finanțare: 60%

C. Investiții în iluminatul public: valoare minimă eligibil: 100 000 euro; valoare maximă eligibilă: 5 mil euro.

Cheltuieli/activități eligibile:

A. Eficiența energetică a clădirilor publice:

-îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;

-reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;

– utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum;

– implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice);

– înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;

– orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice – scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.);

-realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

 B. Eficiența energetică a clădirilor rezidenţiale:

-îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor inclusiv măsuri de consolidare;

-reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic, etc.

-modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice de bloc/scară; achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldura si/sau centrale termice pe biomasa, etc.;

-înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;

-implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice;

-orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părțile comune – scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrari de reparații la fațade etc.);

-realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

 C. Investiții în iluminatul public:

-înlocuirea sistemelor de iluminatul public cu incandescență cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, etc.;

-achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public;

-extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane;

-utilizarea surselor regenerabile de energie (ex. panouri fotovoltaice, etc.);

-orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului;

-realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Condiții de eligibilitate:

O cerere de finantare poate include un număr maxim de 10 blocuri, fiecare dintre acestea constituind o  „componentă”.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: Autoritate publică din mediul urban etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să modernizez sistemul de iluminat din orașul X.
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare