Bloombiz Consulting vă oferă servicii de realizare a proiectelor derulate printr-o serie de linii de finanțare care se adreseaza IMM – urilor din mediul urban și rural, care activează în sfera producției.

Linii de finanțare:

POR 2014-2020, Axa prioritară 2, Prioritatea 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Solicitanți: IMM-uri non-agricole din mediul urban, întreprinderi mijlocii non-agricole pentru mediul rural

Finanțare:

Valoare minimă eligibilă: 200 000 euro

Valoare maximă eligibilă: 1 mil euro

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale;
 2. Activități necesare pentru parcurgerea și implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice;
 3. Promovarea produselor şi serviciilor, realizarea de website-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor promovate, inclusiv instrumente de vânzare on-line;
 4. Activităţi specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc).

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: PFA, SRL etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez o investiție pentru achiziționarea unei linii de producție pentru fabricarea de mobilă în comuna X.
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

POR 2014-2020, Axa prioritară 2, Prioritatea 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Solicitanți:

 1. Societăţi comerciale
 2. Cooperative

Trebuie să fie MICROÎNTREPRINDERI (max. 9 angajaţi).

Finanțare: 100%, ajutor de minimis. Minim 25.000 euro / 110.750 lei şi maxim 200.000 euro / 886.000 lei.

Curs valutar: 1 euro = 4,43 lei

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Cheltuieli pentru execuţia de lucrări aferente investiţiei de bază, inclusiv echipamente cu montaj
 2. Cheltuieli pentru dotări
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare” sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică stabilită prin reglementările legale în vigoare la data lansării apelului de proiecte.
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului.
 1. Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare
 2. Cheltuieli cu activități de realizare de website-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line.
 3. Servicii de consultanță/ asistență:
 • Sunt eligibilie in limita a 7% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile finantate prin proiect, cheltuielile privind:
  • elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie, documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact;
  • managementul proiectului şi dirigenţie de şantier;
  • elaborarea cererii de finanțare/ a planului de afaceri
  • serviciile de consultanţă/ asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5.000 lei.
 1. Cheltuieli aferente implementării proiectului privind taxele și comisioanele:
 • obţinerea autorizaţiei de execuţie a lucrărilor de organizare de şantier;
 • obţinerea autorizaţiei de execuţie a lucrărilor de construcție;
 • taxe de amplasament;
 • cota aferentă inspecţiei pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii;
 • cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii;
 • cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor.

  

Condiții de eligibilitate:

 1. Codul CAEN eligibil trebuie să fie autorizat la locaţia de implementare a proiectului.
 2. Codul CAEN poate fi principal sau secundar.
 3. Se poate aplica doar pe un singur cod CAEN.
 4. Solicitantul are minim un an fiscal integral ca vechime în activitate.
 5. Solicitantul a avut minim 1 angajat cu normă întreagă pe perioada acelui an fiscal.
 6. Solicitantul are minim 1 angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanţare.

Exemplu: Dacă firma „X” depune o cerere de finanţare în anul 2015, aceasta trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 1 ianuarie 2014, să fi avut cel puțin un angajat cu normă întreagă în această perioadă și să aibă cel puțin un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare.

 1. Locaţia de implementare a proiectului trebuie să fie în mediul urban.
 2. Pentru proiecte cu construcţii, terenul trebuie să fie în proprietate privată, concesiune sau superficie, să fie liber de sarcini, să nu facă obiectul unor litigii în curs.
 3. Pentru proiecte fara constructii, terenul/clădirea poate fi utilizat/ă şi prin drept de folosinţă (comodat, donaţie, închiriere, uzufruct etc). Dreptul de folosinţă trebuie să fie deţinut pe minim 3 ani de la data finalizării proiectului.
 4. Investiţiile care prevăd construcţii nu trebuie să mai fi beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani pentru acelaşi tip de activităţi (construcţie/extindere/modernizare), realizate asupra aceleiaşi infrastructuri.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: PFA, SRL etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez o investiție pentru achiziționarea unei linii de producție pentru fabricarea de mobilă în comuna X.
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

PNDR 2014-2020, Submăsura 6.4 Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole

Solicitanți:

 1. P.F.A.-uri
 2. Întreprinderi individuale
 3. Întreprinderi familiale
 4. Societăţi în nume colectiv
 5. Societăţi în comandită simplă
 6. Societăţi pe acţiuni
 7. Societăţi în comandită pe acţiuni
 8. Societăţi cu răspundere limitată, inclusiv SRL-D
 9. Societăţi comerciale cu capital privat
 10. Societate agricolă
 11. Societate cooperativă agricolăde gradul 1 si societati cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv înfiintarea de activităţi neagricole;
 12. Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de animale.
 13. Medicul veterinar cu drept de liberă practică, care este organizat şi funcţionează în cadrul unui cabinet medical veterinar individual în conformitate cu Legea 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar;
 14. Medicul uman cu drept de liberă practică care este organizat şi funcţioneză în cadrul unui cabinet medical individual în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.

Solicitanţii trebuie să fie încadraţi în una din categoriile:

 1. Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.
 2. Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural. Cele nou-înfiinţate se consideră a fi înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Finanțare: maximum 200.000 euro. Procent de finanţare: 70%, dar poate creşte la 90% pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi agro-turism şi pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole.

 

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Investitii pentru producerea si comercializarea produselor neagricole:
 • fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton;
 • fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
 • activitati de prelucrare a produselor lemnoase;
 • Industrie metalurgica, fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si echipamente;
 • fabricare produse electrice, electronice;
 1. Investitii pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati traditionale neagricole – olarit, brodat, prelucrare manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii, etc);
 2. Investitii legate de furnizarea de servicii:
 • servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
 • servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice;
 • servicii de consultanta, contabilitate, audit;
 • activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice;
 • servicii tehnice, administrative, etc.
 1. Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica tip agro-turistice, proiecte de activitati de agrement.
 2. Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex: fabricare de peleti si brichete) in vederea comercializarii.

Condiții de eligibilitate:

 1. Pentru fermieri/ membrii unei gospodării agricole, activitatea agricolă trebuie demonstrată prin înregistrarea obligatorie, de către solicitant, în Registrul Unic de Identificare – APIA sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA sau Registrul agricol (la Primarie) cu minimum 12 luni consecutive înaintea depunerii Cererii de finanţare.
 2. Amplasarea pensiunilor agroturistice trebuie realizată pe un teren de cel puţin 1.000 mp, în locuri ferite de surse de poluare şi de orice alte elemente care ar pune în pericol sănătatea sau siguranţa turiştilor.
 3. Pensiune agroturistică este o structură de primire turistică, având o capacitate de cazare de până la 8 camere, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădire independentă, care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţiile de pregătire şi servire a mesei, precum şi posibilitatea participării la activităţi gospodăreşti sau meşteşugăreşti. În pensiunile agroturistice, turiştilor li se oferă masa preparată din produse naturale, preponderent din gospodaria proprie sau de la producători autorizaţi de pe plan local iar gazdele se ocupă direct de primirea turiştilor şi de programul acestora pe tot parcursul sejurului pe care îl petrec la pensiune.
 4. În cadrul pensiunilor agroturistice se desfăşoară cel puţin o activitate legată de agricultură, creşterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi sau se desfăşoară o activitate meşteşugărească, cu un atelier de lucru, din care rezultă diferite articole de artizanat. Activităţile în cauză trebuie să se desfăşoare în mod continuu sau în funcţie de specific şi sezonalitate, să aibă caracter de repetabilitate.
 5. Atât sediul social, cât şi punctul de lucru unde se realizează proiectul trebuie să fie amplasate în mediul rural.

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: PFA, SRL etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez o investiție pentru achiziționarea unei linii de producție pentru fabricarea de mobilă în comuna X.
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare

PNDR 2014-2020, Submăsura 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

Solicitanți:

 1. P.F.A.-uri
 2. Întreprinderi individuale
 3. Întreprinderi familiale
 4. Societăţi în nume colectiv
 5. Societăţi în comandită simplă
 6. Societăţi pe acţiuni
 7. Societăţi în comandită pe acţiuni
 8. Societăţi cu răspundere limitată, inclusiv SRL-D
 9. Societăţi comerciale cu capital privat
 10. Societate agricolă
 11. Societate cooperativă agricolăde gradul 1 si societati cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv înfiintarea de activităţi neagricole;
 12. Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de animale.

 

Solicitanţii trebuie să fie încadraţi în una din categoriile:

 1. Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
 2. Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 3. Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Finanțare: 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului la valoarea de 70.000 euro/proiect în cazul activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism, pe baza unui Plan de afaceri.

Sprijinul se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

 • 70% din cuantumul sprijinului după semnarea contractului de finanțare;
 • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția respectării planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la încheierea contractului de finanțare.

Cheltuieli/activități eligibile:

 1. Activităţi de producţie: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, producție de combustibil din biomasă – ex.: fabricare de peleți – în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;
 2. Activităţi meşteşugăreşti: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)
 3. Activităţi turistice: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică etc.
 4. Servicii: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).

Condiții de eligibilitate:

 1. Proiectul trebuie să înceapă în maxim 9 luni de la data acordării sprijinului.
 2. Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfăşurării activităţilor comerciale prin producţia comercializată sau prin activităţile prestate, în procent de minimum 30% din valoarea primei tranșe de plată.
 3. Pentru fermieri/ membrii unei gospodării agricole, activitatea agricolă trebuie demonstrată prin înregistrarea obligatorie, de către solicitant, în Registrul Unic de Identificare – APIA sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA sau Registrul agricol (la Primarie) cu minimum 12 luni consecutive înaintea depunerii Cererii de finanţare.
 4. Atât sediul social, cât şi punctul de lucru unde se realizează proiectul trebuie să fie amplasate în mediul rural.
 5. NU sunt eligibile activităţile complementare activităţii de bază desfaşurată de solicitant!
 6. Sunt eligibili pentru finanțare doar solicitanții care propun coduri CAEN noi, pe care nu le-au mai avut până la momentul depunerii cererii de finanțare în domeniul de activitate sau erau parte din statut, dar nu erau autorizate ca și obiect de activitate la Registrul Comerțului.
 7. Nu sunt eligibili solicitanţii care deţin părţi sociale (atât ca persoana juridica cat si prin persoane fizice avand calitatea de asociati) in alte societati care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi cod CAEN (principal sau secundar autorizat la ONRC) ca si cel propus prin Planul de afaceri.

 

Pentru mai multe detalii și o analiză a eligibilității dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@bloombizconsulting.ro și să ne răspundeți la următoarele întrebări:

 1. Denumirea organizației: PFA, SRL etc.
 2. Tipul investiției și localitatea de implementare: doresc să realizez o investiție pentru achiziționarea unei linii de producție pentru fabricarea de mobilă în comuna X.
 3. Buget estimativ: care este suma pe care sunteți dispus să o investiți în realizarea proiectului de investiții.

Analiza eligibilității solicitantului și a proiectului în vederea aplicării pentru finanțare este etapa premergătoare scrierii și se face GRATUIT de către consultanții noștri.

Pentru informații suplimentare consultați website-ul programului de finanțare