În perioada 25 mai 2016, ora 12:00 – 25 noiembrie 2016, ora 12:00, se pot depune spre finanţare proiecte destinate conservării, protejării, promovării şi dezvoltării patrimoniului natural şi cultural – prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Pentru acest apel de proiecte pot solicita finanțare autorităţile publice centrale şi locale, unitățile de cult, ONG-uri şi parteneriate între aceste entități.
Apelul de proiecte POR 2016/5/5.1/1 a fost lansat vineri, 25 martie a.c., de  Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional (AMPOR)din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP).

„Pentru apelul destinat proiectelor de patrimoniu, bugetul alocat este de 270,83 de milioane euro, din care 233 de milioane provin din Fondul European de Dezvoltare Regională. Ce urmărim este ca, după finanţarea acestor investiţii, să crească gradul de conservare la obiectivele de patrimoniu sau numărul de vizitatori. Proiectele finanţate prin acet apel POR vor contribui, în acest fel, la conservarea identităţii culturale şi dezvoltarea economică locală”, a declarat viceprim-ministrul Vasile Dîncu.
Depunere
Cererea de finanțare se va transmite/depune:
• la sediul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională;
• într-un singur exemplar în format tipărit, original, într-un singur colet sigilat. În coletul anterior menționat se va include și un CD cu forma scanată a cererii de finanțare, inclusiv anexele acesteia, în format PDF.
Imediat ce aplicația electronică MySMIS se va operaționaliza, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va întrerupe depunerea cererilor de finanțare introducând noul sistem de depunere a cererilor de finanțare. Aceasta se va efectua cu publicare unui anunț pe site-ul programului www.inforegio.ro.

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/5/5.1/1 este publicată pe site-ul programului. Ghidul conţine date despre specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, selecție, contractare a proiectelor. De asemenea sunt incluse modele ale Cererii de finanțare și a Contractului de finanțare. Prevederile sale se vor completa, acolo unde este cazul, cu prevederile Ghidului general al POR 2014-2020, intitulat „Ghidul solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014 – 2020”.

Prioritate de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural
Luând în considerare concentrarea teritorială a resurselor financiare și a acțiunilor, vor fi finanțate numai acele obiective de patrimoniu pentru care impactul economic rezultat în urma implementării este clar demonstrat.

Prioritizarea investiţiilor
Vor avea prioritate la finanţare acele obiective de patrimoniu localizate în teritorii conectate la creşterea economică.
POR va finanţa obiectivele care sunt incluse în:
• patrimoniul UNESCO, atât din mediul urban cât şi rural
• patrimoniul cultural naţional din mediul urban şi rural
• patrimoniul cultural local din mediul urban.

Valoarea eligibilă / proiect:
• Valoare minimă a proiectului: 100.000 euro, indiferent de clasificarea monumentului istoric.
• Valoarea maximă a proiectului: 5 milioane euro. În cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea maximă a proiectului este de 10 milioane euro.

Ratele de cofinanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:
• Pentru regiunea București Ilfov:
o maxim 80% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă cofinanțarea acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
o 18% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului provin din bugetul de stat (BS).
• Pentru fiecare din celelalte 7 regiuni de dezvoltare:
o maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR),
o 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS).
Beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinanțare de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Activități finanțabile:
Activitățile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ, dar nu se limitează la:
• Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
• Restaurarea, protecţia, conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor;
• Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
• Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
• Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
• Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat;
• Activităţi pentru digitizarea obiectivului restaurat în cadrul proiectului;
• Activităţi conexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a obiectivului de patrimoniu restaurat.

Scopul şi realizarea activităţilor propuse în proiect trebuie să contribuie la punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu, pentru a se crea premisele creşterii numărului de vizitatori, ca urmare a investiţiei realizate și de a contribui la creșterea competitivității arealului în care sunt localizate.

Indicatori de realizare:
• 45 de obiective de patrimoniu cultural restaurate
• creșterea cu 45.000 a numărului preconizat de vizite la obiectivele de patrimoniu cultural și natural și la atracțiile care beneficiază de sprijin.

Pentru aprobarea documentului a fost parcursă procedura de consultare publică, în urma căreia au fost primite numeroase observații și comentarii care au fost luate în considerare la finalizarea Ghidului.

Pentru îndeplinirea măsurilor de informare şi publicitate (legate de obligaţia de a promova faptul că proiectele sunt finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul României, prin Programul Operaţional Regional), beneficiarii vor aplica Manualul de identitate vizuală POR 2014-2020 disponibil la link http://www.inforegio.ro/ro/informare-si-publicitate/identitate-vizuala.html.

POR 2014-2020: 270 milioane euro disponibili în perioada 25 mai-25 noiembrie 2016 pentru proiecte privind patrimoniul natural şi cultural (PI 5.1)